Aktualitások

Úttisztító munkatársakat keresünk. -##- Október 20-án a Tripammer utcai udvar zárva tart. Október 22-én a Vár utcai és a Palini udvar egész nap zárva tart. -##- Október 23-án minden létesítményünk zárva tart. -##- Október 1-től változott a nyitvatartás! -##- Nagykanizsán októberben szombatonként (kivéve 23-a) elektronikai és veszélyes hulladékgyűjtési akciót tartunk. -##- Házhoz menő üveggyűjtés indult.

Tájékoztatás a panaszok bejelentésének ügyintézéséről

Amennyiben ügyfeleink panasszal kívánnak élni, azt bármely elérhetőségünkön mind szóbeli, mind írásbeli formában megtehetik akár hagyományos, akár elektronikus formában.
Ügyfélszolgálataink elérhetősége megtalálható weboldalunk láblécében, illetve a Céginformáció/Kapcsolatok menüpont alatt is.

Kifejezetten vitás esetekben ügyfeleinknek joga van felügyelő hatóságainkhoz fordulni. Bővebb információ a Céginformáció/Felügyeleti szervek menüpont alatt található.

 

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb – 15 napon belül – az érdemi válasszal egyidejűleg küldjük meg.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a fogyasztóvédelmi törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezései szerint a beérkezését követően 15 napon belül írásban, érdemben válaszoljuk meg. A panaszt elutasító álláspontunkat indokolással támasztjuk alá.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát – a Törvény értelmében – három évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásunk minden esetben tartalmazza az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A Törvény szerint indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesítjük.

Amennyiben az ügyfél panasza nem jogos, az ügyfelet írásban, indokolással ellátva értesítjük.

Amennyiben jogos: haladéktalanul intézkedünk az eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatjuk a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét.

Nem tekinthető ügyfél panasznak:

  • tájékoztatást kérő megkeresés
  • az ügyféllel kapcsolatos adatváltozások közlése
  • más ügyfél szabálytalan hulladékkezelésére vonatkozó bejelentés
  • az ügyféllel szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése