Aktualitások

Szeptember 12 és 19-én újra lesz Nagykanizsán elektronikai- és veszélyes hulladékgyűjtés. -##- 2020. 06. 02-től ügyfélszolgálati irodáink ismét személyesen is fogadnak ügyfeleket.

Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

A Netta-Pannonia Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék).

I.                  A nyereményjátékban való részvétel feltételei

1.      A Játékban azok a természetes személyek (- továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt lájkolják és kommentelik a Szervező által üzemeltetett Pannonia Virágbolt nyeremény akciójáról szóló facebook bejegyzést, mely lájkolással egyidejűleg elfogadják jelen szabályzatot és hozzájárulnak a facebook oldalon megadott nevük kezeléséhez. A Játékban való részvétel a szabályzat és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató automatikus elfogadását jelenti.  

2.      A Játékos felel azért, hogy a saját facebook oldalán megadott név valós és teljes és a nyertesség esetén vele a facebook oldalán keresztül kapcsolatba lehet lépni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

3.      A lájkolásnak a Játék időtartama alatt meg kell történnie.  

4.      A nyeremények sorsolásán kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (Játékos):

- Magyarországon tartózkodó, nagykorú, természetes személy (korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek);

- a Játék időtartama alatt lájkolja a Szervező játékról szóló bejegyzését, továbbá kommentet fűz hozzá.

5.      A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

6.      A Játék időtartama: 2018. október 9. napja 0 óra 0 perc és 2018. október 28. napja 23 óra 59 perc között.

A sorsolás időpontja: 2018. október 31.

A sorsolás helye: Nagykanizsa, Vár út. 5.

7.      A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók  

A Játék nyereménye: „Őszi ajtó kopogtató”.

8.      A nyertes a nyereményt legkésőbb 2018. december 31-ig veheti át. A nyeremény átvételét előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel.

9.      A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyeremény nem módosítható és át nem ruházható.

A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

10.  A nyertest a Szervező facebook üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre válaszol, a nyereményt a Játékos a Nagykanizsa Tripammer út 1. címen veheti át a nyereményről szóló facebook üzenet bemutatásával. Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítést küld. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítőt küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor. 

11.   Minden játékos csak egyszeri lájkolással, kommenttel vesz részt a nyereményjátékban.

12.  A Játékos a lájkolással tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

                13.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.

14.  A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

15.  A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott, vagy jóváhagyott a Facebook által és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

II.               Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel, a Szervező facebook bejegyzésének lájkolásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a megadott facebook bejegyzést lájkolja, részt vesz a Játékban és önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje.

Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Netta-Pannonia Kft

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.

Törvényes képviselő: Áfra Barnabás János ügyvezető

Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató

Adatvédelmi tisztviselő:

-          Dr. Morvay Boldizsár ügyvéd (elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Kezelt adat típusa:

-          Facebook oldalon megadott név

Adatkezelés célja:

-          Játékos azonosítása

-          Játékban való részvétel

-          Nyeremény kézbesítése

-          Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

-          Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

-          GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás

Adatkezelésidőtartama:

- Játék lezárultától számított 5 év

Adattovábbításra, profilalkotásra nem kerül sor

Tájékoztatás az érintett jogairól: Az érintett jogosult arra hogy,

-      az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

-      kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-      kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

-      kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

o   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart, míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/

o   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

o   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

o   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

-      a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

-      ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

-       ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő székhelyén érhető el, arról írásban postai úton, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

Nagykanizsa, 2018. szeptember 28.

 

Netta-Pannonia Kft. - Szervező

képviseletében eljár: Áfra Barnabás János ügyvezető

Partnereink

Kanizsa TV Thury György Múzeum ZNET Telekom